Om oss, Valskogbygden i Utveckling Ekonomisk förening

Vad är en ekonomisk förening?

Wikipedia

En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar antingen som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster eller på annat liknande sätt.

Skatteverket

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha minst tre medlemmar, dessa kan vara personer eller företag. Varje medlem ska betala en insats till föreningen

Bolagsverket

Läs vidare på Bolagsverket för bredare information
https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/vad-1.1700

Vad har förening för syfte?

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
– utveckla och driva olika boendeformer
– göra bygden attraktivare för alla
– allmänt verka för en positiv befolkningsutveckling i området
– utveckla och driva lösningar inom energiområdet
– bevaka frågor som rör infrastruktur, service och företagande i Valskogbygden, tidigare Björskogs socken
– arbeta för ett utökat kulturutbud i bygden
– själv eller genom annan tillhandahålla medlemmarna dagligvaror och andra konsumtionsvaror
– i projektform driva frågor och verksamheter som kommer bygden och dess innevånare till nytta.
– samt med ovanstående förenlig verksamhet

Medlemmarna deltar i verksamheten med egna arbetsinsatser och eller genom att begagna föreningens tjänster.

Historien bakom föreningens bildande

Det startade med en lokal utvecklingsprocess inom projekt Service & Liv på landet.
Under hösten 2018 gavs Coompanion Västmanland i uppdrag av Leader Södermanland att försöka få till stånd ett lokalt utvecklingsarbete i Valskog.
Syftet var att detta skulle få fart i bygden och kunna leda vidare till en leaderansökan (EU-projektmedel).
Ingrid Dorsander (företagare i Valskog) samt Ida-Maria Rydberg (näringslivschef Kungsörs kommun), har båda har haft flera inledande samtal med Leaders projektledare Åse Clason. Från Coompanion har Anders Johansson, Johan Larsson samt Emil Atak medverkat.

Första mötet 24/10 2018
Detta första möte samlade 9 personer som hade en del allmänna synpunkter.

Några exempel var:
– Behov av en samlingslokal
– Upprustning av lekplatser
– Bättre kommunikationer (tågstopp och bussar)
– Säker gångväg över/under genomfartsleden
– Upprustning av fotbollsplanen

Deltagarna var eniga om att fortsätta denna process och att försöka engagera fler personer till kommande möte.

Andra mötet 28/11 2018
14 personer närvarade och det gjordes en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats:

Styrkor (interna)

 • Bra miljö för barnfamiljer
 • Mitt i KAK
 • Skolan; idrottsprofil, föräldraförening, fritidsgård
 • Företagsanda, bra entreprenörskap
 • Trygghet
 • Starkt föreningsliv
 • Skogen, elljusspår, kulturlandskap
 • Bra med bussar
 • Pizzeria
 • Perssons Delikatess
 • Kyrkan
 • Låg brottslighet
 • Stabil ekonomi
 • Valskogs dag

Svagheter (interna)

 • Samlings-/föreningslokal
 • Vikande befolkningsutveckling
 • Dålig tillgång till bostäder att köpa och hyra, för äldre/yngre
 • Trafiksäkerhet, belysning
 • Tågstopp saknas, dåligt med buss till Kungsör
 • Äldreomsorg
 • Eftersatta byggnader, ”entrén” – första intrycket till Valskog, slitet
 • Saknas service; bensinstation, badhus
 • Skadegörelse
 • Dåligt med sysselsättning för tonåringar

Möjligheter (externa)

 • Kyrkans tomt
 • Bygga billigt (byggprogram på Ullvigymnasiet?)
 • Järnvägen, trafikknutpunkt i KAK
 • Bättre kommunikation med kommunen
 • Idrottshall
 • Utveckla gropen, badplats
 • Resecentrum, brandstation, cykelbanor
 • Utveckla företagsamhet vidare, V-lands Gnosjö
 • Skolan
 • Utveckla lantligt boende; naturnära, stora tomter
 • Utveckla föreningslivet; allaktivitetsplan, föreningslokaler, rusta upp idrottsplatsen, volleybollplan

Hot (externa)

 • Nedläggningar; framför allt skolan, Valskog känns inte prioriterat från kommunen
 • Fordonsskatt
 • Nya anläggningar av infrastruktur; motorväg, högspänningsledning, järnväg
 • Personalglest på skolan
 • Lågkonjunktur; sysselsättning
 • Politiska beslut, nedskärningar
 • Urbanisering, flykt från landsbygden
 • Klimathot
 • Standard på byggnader, skola

Tredje mötet 30/1 2019
Nu kom det ca 15-20 personer, från kommunen medverkade: ett kommunalråd, tekniska chefen, kultur- och fritidschefen samt barn- och utbildningschefen.
Efter frågestund med politiker och tjänstemän gick vi igenom SWOT-analysen och deltagarna enades om vad som kunde vara viktigast att börja med och bilda arbetsgrupper kring dessa.

Fjärde mötet 13/3 2019
Möte samlade 22 personer. Innan mötet avslutades hade fyra arbetsgrupper bildats:
– Undersöka möjligheten att bygga ett allaktivitetshus på kyrkans mark
– Arbeta för en upprustning av lekparker och grönområden
– Skapa ett attraktivare samhälle bl.a. genom en dagligvarubutik som drivs utan personal, fler informationskanaler ex. hemsida, Facebook, samt genom att försöka verka för en uppsnyggning kring genomfartsleden
– Påverka kommuner och Trafikverket för en utbyggnad av cykelvägar mot Kungsör, Arboga och Köping.

Flera träffar följer
Projektgrupperna fortsätter att träffas och jobbar vidare med sina idéer under resten av året men när vi ska söka bidrag från Leader till en obemannad butik upptäcker vi att det skulle vara mycket lättare om vi var en juridisk person som söker och inte en löst sammansatt grupp individer. Sagt och gjort vi startade en ekonomisk förening november 2019. Det är mycket enklare att jobba mot Kommunen, finansiärer osv om man här en förening som kan visa upp ett starkt internt stöd.
Nu, 2020, har vi ännu fler arbetsgrupper som jobbar aktivt med sina idéer. Läs vidare under Projektgrupper.

Bli medlem

Medlemskap
Avgiften för medlemsskapet är 200:- per person. Avgiften återbetalas om man vill urträda ur föreningen. Bg nr 5438-4987, Swish nr 123 167 60 06 
Medlem i föreningen kan den bli som bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål.
Till medlem kan antas fysisk person som permanent eller tillfälligt vistas i Valskog med kringliggande byar/gårdar, tidigare Björskog socken, och nyttjar föreningens tjänster regelbundet. 
 Ansökan om medlemskap görs skriftligen eller via mail och ställs till styrelsen. Ansökan om inträde prövas och beslutas av styrelsen. Vi behöver ditt namn och adress.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och en suppleant

Ordförande: Ingrid Dorsander Andersson

Sekreterare: Christina Karlsson

Kassör:         Maud Tillberg

Ledamot:      Marie Eriksson

Ledamot:      Matilda Tillberg

Suppleant:    Hans Carlsson

Vill du komma i kontakt med styrelsen

Invånarenkät

Idéer om “kyrktomten” eller annat i vår bygd.

Skicka in senast 6 september 2021